Všeobecné podmínky

VŠEOBECNÉ A STORNOVACÍ PODMÍNKY PRO ÚČAST NA ZÁJEZDECH CK HAP TOUR

Cestovní kancelář HAP TOUR spol. s r. o., Sokolská 113/8, Liberec 1, 460 01, IČO: 60277602, DIČ: CZ60277602 (dále jen HAP TOUR) poskytuje standardní zájezdy s předem stanoveným programem dle zák. 159/1999 Sb. a služby cestovního ruchu na objednávku dle dohody pro individuální zájemce a organizace.

1. SMLUVNÍ VZTAH


Vzájemný vztah a právní poměr mezi CK HAP TOUR a jejími zákazníky (jednotlivci i organizacemi) se řídí ustanoveními Občanského a obchodního zákoníku, pokud není v těchto podmínkách uvedeno jinak.

2. ÚČASTNÍCI SMLUVNÍHO VZTAHU

a)   cestovní kancelář HAP TOUR

b)   – individuální zákazníci, tj. osoba starší 18 let. (za osobu


mladší 18 let podepisuje zák. zástupce) – odpovědní zástupci kolektivních zájezdů

3. CENA ZÁJEZDU A JEJÍ ÚHRADA


Cena zájezdu je cena sjednaná dohodou mezi CK a zákazníkem a vychází z nabídkového katalogu CK HAP TOUR. Cena je uvedena v závazné písemné cestovní smlouvě a je cenou předběžnou. Dojde-li ve výjimečném případě ke změně ceny v době mezi přihlášením na zájezd a jeho uskutečněním, je CK povinna změnu okamžitě ohlásit zákazníkovi. Přesáhne-li navýšení ceny o více než 10 %, má zákazník právo od uvedené smlouvy odstoupit bez uvedených stornopoplatků a to nejpozději do 4 dnů od oznámení. Cena zájezdu se nezmění v posledních 20 dnech před odjezdem.

Vznik smlouvy tvoří pravdivě vyplněná, podepsaná a odevzdaná cestovní smlouva (objednávka) a zaplacení minimální zálohy:

a) 50 % při sepsání smlouvy na prodejních místech CK HAP TOUR. Zbytek ceny je zákazník povinen uhradit nejpozději do 30 dnů před uskutečněním zájezdu.

b) záloha 1.000,- Kč při sepsání smlouvy, doplatek nejpozději 45 dnů před uskutečněním zájezdu.


V  případě neuhrazení doplatku je CK HAP TOUR oprávněna od smlouvy odstoupit. Zaplacená záloha propadá ve prospěch CK HAP TOUR na uhrazení nákladů spojených s realizací zájezdu.

4. ZRUŠENÍ ZÁJEZDU ZE STRANY CK HAP TOUR

V případě, že se vyskytnou mimořádné nepředvídané okolnosti, má CK HAP TOUR právo tento zájezd zrušit. V tomto případě má klient nárok na vrácení celé, již zaplacené, částky.

5. ZRUŠENÍ SMLOUVY ZE STRANY ZÁKAZNÍKA – STORNOVACÍ PODMÍNKY

Zákazník má právo kdykoliv před započetím zájezdu odstoupit od smlouvy o účasti na zájezdu CK HAP TOUR a to písemně u prodejce, s kterým byla uzavřena. K zrušení dochází potvrzením přijetí storna ze strany prodejce.

Při odstoupení je zákazník povinen uhradit stornovací poplatky, které jsou stanoveny podle doby zrušení před počátkem uskutečnění zájezdu.

Výše stornopoplatků na osobu:

více než 60 dní 500 Kč / osoba

60 – 30 dní              30 % celkové ceny

29 – 20 dní              50 % celkové ceny

19 – 4 dny               70 % celkové ceny

3 a méně dnů 100 % celkové ceny.


6. ZMĚNA KNIHOVÁNÍ

Při změně termínu zájezdu, počtu osob, ubytovacích kapacit či způsobu dopravy do 60 dnů před odjezdem je zákazníkovi účtován jednorázový poplatek 100 Kč za každou osobu. Každá změna v době kratší než 60 dnů před nástupem je považována za zrušení a podléhá příslušným stornopoplatkům.

7. ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ


Každý klient CK mladší 75 let je pojištěn základním úrazovým pojištěním po celou dobu pobytu, klienti s autokarovou dopravou po dobu cesty i pobytu u pojišťovny UNIQA.

8. POVINNÉ SMLUVNÍ POJIŠTĚNÍ CK

Cestovní kancelář HAP TOUR je povinna po celou dobu své činnosti mít ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 159/1999 Sb. uzavřenu pojistnou smlouvu, na jejíž základě vzniká zákazníkovi právo na plnění v případech, kdy CK z důvodu svého úpadku:

a) neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraničí do České republiky, pokud je tato doprava součástí zájezdu

b) nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se zájezd neuskutečnil nebo

c) nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pouze zčásti


Cestovní kancelář HAP TOUR je povinna předat zákazníkovi doklad pojišťovny, obsahující název pojišťovny, podmínky pojištění a způsob oznámení pojistné události. Tento doklad je platný pouze ve spojení s potvrzením o úhradě ceny zájezdu / zálohy.

9. REKLAMACE

Cestovní kancelář je povinna poskytnout klientům služby dle nabídky uvedené v nabídkovém katalogu CK HAP TOUR. Případné reklamace je zákazník povinen řešit u zástupce CK HAP TOUR okamžitě na pobytovém místě. Pokud závada nebude odstraněna, potvrdí zástupce písemnou stížnost, kterou nahlásí klient v prodejním místě CK a to nejpozději do 90 dnů po ukončení zájezdu.

10. CESTOVNÍ POKYNY


Předodjezdové informace s posledními pokyny na cestu obdrží klient nejdéle 7 dní před odjezdem písemně na adresu objednavatele.

11. DALŠÍ PODMÍNKY


a) Servis a služby

Úroveň a rychlost služeb poskytovaných personálem hotelů a ostatních ubytovacích zařízení odpovídá místním zvyklostem a mentalitě obyvatelstva. Proto je nutné počítat mnohdy s menší zkušeností a určitou ležérností, ale na druhou stranu často s velmi přátelským a milým přístupem.

b) Ubytování

Poskytované ubytovací služby odpovídají popisu v katalogu. Období před a po hlavní sezoně přináší vedle výhodných cen i skutečnost, že některá zařízení (restaurace, obchody, diskotéky apod.) nejsou v provozu. Hosté musí opustit pokoje v den odjezdu do 10.00 hod. (v některých případech i v 9.00 hod.), možnost nastěhování v den příjezdu je nejdříve ve 13.00 hod. Časný příjezd či pozdní odjezd neopravňují k delšímu používání pokoje. Rychle se rozvíjející cestovní ruch s sebou přináší stavební činnost, na kterou nemá CK HAP TOUR vliv. Stavební činnost se neomezuje pouze na mimosezonní měsíce a staveniště vznikají velmi rychle prakticky ze dne na den, nebo je stavební činnost po delší přestávce obnovena.

c) Stravování a nápoje

Ve většině stravovacích zařízeních v katalogu se podává servírovaná strava. V rámci polopenze se podává převážně pouze voda, ostatní nápoje za příplatek.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


Podpisem na přihlášce zákazník potvrzuje znalost všeobecných podmínek a souhlas s nimi v plném rozsahu.